Khối ngành Sức khoẻ
Image default
Ngành tuyển sinh

Hệ thống mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Hệ thống mã ngành nghề đăng ký kinh doanh

Q: Y TẾ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI

Ngành này gồm : Cung cấp những hoạt động giải trí y tế và những hoạt động giải trí trợ giúp xã hội. Các hoạt động giải trí này gồm một khoanh vùng phạm vi rộng của những hoạt động giải trí, từ việc chăm nom sức khoẻ của những người đã qua đào tạo và giảng dạy về y tế trong những bệnh viện và những cơ sở y tế khác, đến những hoạt động giải trí chăm nom dân cư mà tương quan đến mức độ chăm nom sức khoẻ so với những hoạt động giải trí trợ giúp xã hội mà không tương quan đến trình độ về chăm nom y tế .

86: HOẠT ĐỘNG Y TẾ

Ngành này gồm: Hoạt động của các bệnh viện ngắn hoặc dài hạn, các bệnh viện chuyên khoa hoặc đa khoa, phẫu thuật, bệnh viện tâm thần và chữa các chất nghiện, bệnh viện điều trị những người mắc bệnh kéo dài hoặc vừa khỏi bệnh, cơ sở phòng và điều trị lao phổi, nhà điều dưỡng, dưỡng trí viện, bệnh viện tâm thần, các cơ sở chữa bệnh phong và các cơ sở y tế khác mà có điều kiện chỗ ở và cam kết cung cấp việc chuẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân nội trú với bất kỳ điều kiện y tế đa dạng nào.

Ngành này cũng gồm : Việc tư vấn và chăm nom y tế trong ngành nghề dịch vụ y tế đa khoa và chuyên khoa trải qua những bác sỹ đa khoa, những chuyên viên y tế và những nhà phẫu thuật. Hoạt động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt quan trọng và hoạt động giải trí phẫu thuật chỉnh răng. Hoạt động y tế mà không triển khai ở những bệnh viện hoặc do những bác sĩ nhưng được triển khai bởi những người hành nghề y mà được pháp lý thừa nhận để chữa bệnh .

861- 8610: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế

86101: Hoạt động của các bệnh viện

Nhóm này gồm

– Hoạt động của những bệnh viện ( đa khoa, chuyên khoa ) ; nhà điều dưỡng, khu điều trị bệnh phong, những viện y tế khác vừa nghiên cứu và điều tra vừa nhận điều trị bệnh nhân nội trú ;

– Hoạt động của những cơ sở này hầu hết hướng vào bệnh nhân nội trú, được thực thi dưới sự giám sát trực tiếp của bác sĩ và những thầy thuốc giàu kinh nghiệm tay nghề ; với sự ship hàng của những nhân viên cấp dưới y tế và nhân viên cấp dưới trợ giúp y tế thao tác cho những cơ sở đó, sử dụng những phương tiện kỹ thuật, xét nghiệm để chẩn đoán, khám, điều trị và chăm nom bệnh nhân .

Loại trừ:

– Thử nghiệm và kiểm tra mọi loại vật tư và loại sản phẩm, trừ thuốc chữa bệnh được phân vào nhóm 71200 ( Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật ) ;

– Hoạt động thú y được phân vào mã 75000 ( Hoạt động thú y ) ;

– Hoạt động y tế so với những người thuộc lực lượng vũ trang tại mặt trận được phân vào nhóm 84220 ( Hoạt động quốc phòng ) ;

– Các hoạt động giải trí nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt quan trọng như khoa răng, nha khoa cho trẻ nhỏ, khoa nghiên cứu và điều tra những bệnh về răng miệng và những hoạt động giải trí về chỉnh răng được phân vào nhóm 86202 ( Hoạt động của những phòng khám nha khoa ) ;

– Dịch Vụ Thương Mại tư vấn cá thể cho những bệnh nhân nội trú được phân vào nhóm 86201 ( Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa ) ;

– Thử nghiệm thuốc được phân vào nhóm 86990 ( Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu ) ;

– Dịch Vụ Thương Mại luân chuyển cứu thương được phân vào nhóm 86990 ( Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu ) ;

– Hoạt động khác nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ con người được phân vào nhóm 86990 ( Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu ) .

86102: Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế bộ/ngành

Nhóm này gồm
– Hoạt động của những cơ sở khám, chữa bệnh của xã / phường như trạm y tế, hộ sinh, bệnh xá … do xã / phường quản trị hoặc của tư nhân có quy mô như trạm y tế ;

– Hoạt động của những bệnh xá của quân đội, nhà tù, cơ quan, trường học, doanh nghiệp thuộc những bộ / ngành .

862 – 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Nhóm này gồm : Hoạt động của những phòng khám đa khoa, chuyên khoa và phòng khám nha khoa mà bệnh nhân hầu hết được khám và điều trị ngoại trú theo đơn của những bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm tay nghề của phòng khám .

86201: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa

Nhóm này gồm
– Hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn và chăm nom sức khoẻ trong ngành y tế đa khoa và chuyên khoa do những bác sỹ và những chuyên viên y tế, những nhà phẫu thuật đảm nhiệm ;

– Hoạt động của những TT kế hoạch hoá mái ấm gia đình có phân phối điều trị y tế như triệt sản hay sảy thai, không có tiện lợi ăn ở ;

– Các hoạt động giải trí này hoàn toàn có thể triển khai ở phòng khám bệnh tư nhân, phòng khám bệnh của một nhóm bác sỹ và trong những phòng khám cho những bệnh nhân ngoại trú bệnh viện, nhà dưỡng lão, những tổ chức triển khai lao động cũng như tại nhà của bệnh nhân ;

– Dịch Vụ Thương Mại tư vấn cá thể cho những bệnh nhân nội trú .

Loại trừ:

– Hoạt động y tế cho bệnh nhân nội trú được phân vào nhóm 86101 ( Hoạt động của những bệnh viện ) ;

– Hoạt động trợ giúp y tế như hoạt động giải trí của những bà đỡ, y tá và nhà vật lý trị liệu được phân vào nhóm 86990 ( Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu ) .

86202: Hoạt động của các phòng khám nha khoa

Nhóm này gồm
– Hoạt động của những phòng khám nha khoa ;

– Hoạt động nha khoa ở trạng thái chung hoặc đặc biệt quan trọng như khoa răng, nha khoa cho trẻ nhỏ, khoa nghiên cứu và điều tra những bệnh về răng miệng ;

– Hoạt động về chỉnh răng ;

– Hoạt động phẫu thuật nha khoa ;

– Hoạt động tư vấn, chăm nom răng miệng .

Loại trừ: Sản xuất răng giả, hàm răng giả và các thiết bị lắp răng giả cho các phòng khám răng được phân vào mã 32501 (Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa).

869: Hoạt động y tế khác

8691 – 86910: Hoạt động y tế dự phòng

Nhóm này gồm Hoạt động của những đơn vị chức năng từ TW đến địa phương chuyên làm công tác làm việc tuyên truyền vệ sinh phòng dịch, tiêm chủng, phòng chống những bệnh xã hội, phòng chống HIV / AIDS, phòng và chống cuộc chiến tranh sinh học, hoá học, phóng xạ …

Loại trừ: Hoạt động của các cơ sở chữa bệnh được phân vào nhóm 86101 (Hoạt động của các bệnh viện), nhóm 86102 (Hoạt động của các trạm y tế và trạm y tế Bộ/ngành), nhóm 86201 (Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa), nhóm 86202 (Hoạt động của các phòng khám nha khoa), nhóm 86990 (Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu), kể cả các cơ sở đó có tham gia vệ sinh phòng dịch trong các chiến dịch do Nhà nước huy động.

8692 – 86920: Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng

Nhóm này gồm : Hoạt động của mạng lưới hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục sinh tính năng trên cả nước .

8699 – 86990: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm
– Tất cả những hoạt động giải trí y tế vì sức khoẻ con người chưa được phân vào đâu mà việc triển khai đó có sự giám sát của y tá, bà đỡ, những nhà chữa bệnh bằng chiêu thức vật lý trị liệu hoặc của những người hành nghề trợ giúp y tế khác trong ngành đo thị lực,

Thủy liệu pháp, xoa bóp y học, phép điều trị bằng lao động, phép điều trị bằng lời nói, thuật chữa bệnh chân, phép chữa vi lượng đồng cân, chữa bệnh bằng giải pháp nắn khớp xương, thuật châm cứu v.v … hoặc hoạt động giải trí khám chữa bệnh của những thầy thuốc chưa được phân vào đâu ;

– Những hoạt động giải trí này hoàn toàn có thể được thực thi ở những phòng khám của những doanh nghiệp, trường học, nhà dưỡng lão, những tổ chức triển khai lao động, những tổ chức triển khai hội kín và trong những cơ sở y tế của dân cư ngoài những bệnh viện, cũng như trong những phòng tư vấn riêng, nhà của bệnh nhân hoặc bất kể nơi nào khác. Các hoạt động giải trí này không tương quan đến điều trị y tế .

Nhóm này cũng gồm :

– Hoạt động của những nhân viên cấp dưới trợ giúp nha khoa như những nhà trị liệu răng miệng, y tá nha khoa trường học và vệ sinh viên răng miệng, … người hoàn toàn có thể thao tác xa, nhưng vẫn dưới sự trấn áp định kỳ của nha sĩ ;

– Hoạt động của những phòng thí nghiệm y học như :
+ Phòng thí nghiệm X-quang và những TT chẩn đoán qua hình ảnh khác ,
+ Phòng thí nghiệm nghiên cứu và phân tích máu .

– Hoạt động của những ngân hàng nhà nước máu, ngân hàng nhà nước tinh dịch, ngân hàng nhà nước những bộ phận khung hình cấy ghép v.v … ;

– Vận chuyển cấp cứu bệnh nhân bằng bất kể phương tiện đi lại nào gồm cả máy bay. Các dịch vụ này thường được triển khai trong cấp cứu y tế .

Loại trừ:

– Sản xuất răng giả, hàm răng giả và những thiết bị lắp răng giả do những phòng thí nghiệm về nha khoa được phân vào nhóm 32501 ( Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa ) ;

– Chuyển bệnh nhân, với việc không có thiết bị cứu sống cũng như không có nhân viên cấp dưới y tế được phân vào ngành 49 ( Vận tải đường tàu, đường đi bộ và vận tải đường bộ đường ống ), 50 ( Vận tải đường thủy ), 51 ( Vận tải hàng không ) ;

– Kiểm nghiệm không thuộc y tế được phân vào nhóm 71200 ( Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật ) ;
– Kiểm tra trong ngành nghề dịch vụ vệ sinh thức ăn được phân vào nhóm 71200 ( Kiểm tra và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật ) .

87: HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC, ĐIỀU DƯỠNG TẬP TRUNG

Ngành này gồm : Việc chăm nom dân cư tích hợp với điều dưỡng, giám sát hoặc những mô hình chăm nom khác mà được nhu yếu bởi người dân. Điều kiện ăn ở là một phần quan trọng của quy trình chăm nom và việc chăm nom là sự trộn lẫn của dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội, với dịch vụ y tế là lớn và 1 số ít mức độ của những dịch vụ chăm nom .

871 – 8710: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

Nhóm này gồm : Hoạt động của những cơ sở điều dưỡng và an dưỡng cung ứng dịch vụ bệnh nhân nội trú cho những người vừa bình phục từ phòng khám bệnh, có sức khoẻ yếu hoặc trong điều kiện kèm theo cần kiểm tra và giám sát bởi nhân viên cấp dưới y tế, vật lý trị liệu và tập luyện hồi sinh tính năng và nghỉ ngơi .

87101: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh

Nhóm này gồm : Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh, thương bệnh binh, người hưởng chủ trương như thương bệnh binh mất sức lao động từ 81 % trở lên do thực trạng thương tật, bệnh tật hoặc do thực trạng đặc biệt quan trọng không hề về sinh sống với mái ấm gia đình thì được tổ chức triển khai nuôi dưỡng tại những cơ sở nuôi dưỡng của tỉnh, thành phố nơi mái ấm gia đình của thương bệnh binh cư trú .

87109: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác

Nhóm này gồm :

– Nhà dưỡng lão có sự chăm nom điều dưỡng ;

– Nhà an dưỡng ;

– Nhà nghỉ có chăm nom điều dưỡng ;

– Các cơ sở chăm nom điều dưỡng ;

– Nhà điều dưỡng .

Loại trừ:

– Thương Mại Dịch Vụ chăm nom sức khoẻ tại nhà được phân vào ngành 86 ( Hoạt động y tế ) ;

– Nhà dưỡng lão không có hoặc có sự chăm sóc điều dưỡng tối thiểu được phân vào nhóm 87302 (Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già);

– Các hoạt động giải trí trợ giúp xã hội tập trung chuyên sâu như trại trẻ mồ côi, nhà ở trong thời điểm tạm thời cho người vô gia cư được phân vào nhóm 87909 ( Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu ) .

872 – 8720: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện

87201: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần

Nhóm này gồm : Việc cung ứng sự chăm nom ( nhưng không phải bệnh viện được cấp phép ) cho những người bị chậm tăng trưởng về trí não, bị bệnh tâm thần. Các cơ sở phân phối phòng ở, bữa ăn, giám sát, bảo vệ và tư vấn sức khoẻ và 1 số ít chăm nom y tế. Nó cũng gồm có cả việc cung ứng chăm nom và điều trị cho những bệnh nhân có yếu tố về thần kinh .

Nhóm này cũng gồm :

– Nhà dưỡng bệnh tinh thần ;

– Nhà tập trung chuyên sâu cho người bị hoang tưởng, trầm cảm ;

– Cơ sở cho người chậm tăng trưởng trí óc ;

– Nhà nghỉ cho bệnh nhân tinh thần và những người cần thời hạn thích nghi trước khi trở lại đời sống thông thường .

Loại trừ: Các hoạt động trợ giúp xã hội tập trung, như nhà ở tạm thời cho người vô gia cư được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

87202: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện

Nhóm này gồm :

– Việc cung ứng sự chăm nom ( nhưng không phải bệnh viện được cấp phép ) cho những người có yếu tố lạm dụng chất gây nghiện. Các cơ sở chăm nom phân phối phòng ở, bữa ăn, giám sát bảo vệ và tư vấn sức khoẻ và một số ít chăm nom y tế. Nó cũng gồm có cả việc phân phối chăm nom tập trung chuyên sâu và điều trị cho những bệnh nhân bị nghiện ;

– Cơ sở chăm nom và điều trị cho những người nghiện rượu hoặc nghiện ma tuý ;
– Hoạt động của những cơ sở cai nghiện ma tuý : chữa trị, dạy nghề, tái hoà nhập hội đồng cho những đối tượng người dùng đã cai nghiện .

873 – 8730: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

87301: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh)

Nhóm này gồm : Hoạt động của những cơ sở cung ứng chăm nom, điều dưỡng cho những đối tượng người tiêu dùng là người có công với cách mạng .

Loại trừ: Hoạt động nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh được phân vào nhóm 87101 (Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh).

87302: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già

Nhóm này gồm : Việc cung ứng những dịch vụ chăm nom cho người già, những người mà không hề tự chăm nom mình một cách rất đầy đủ hoặc những người mà không muốn sống độc lập một mình. Việc chăm nom gồm có phòng ở, chính sách nhà hàng, theo dõi và giúp sức trong đời sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia.

Trong 1 số ít trường hợp, những đơn vị chức năng này còn cung ứng sự chăm nom điều dưỡng về trình độ cho những người sống tại những khu riêng khác .

Nhóm này cũng gồm :

– Hoạt động của những cơ sở trợ giúp đời sống ;
– Hoạt động liên tục chăm nom sức khoẻ cho những người về hưu ;
– Nhà dành cho người già với sự chăm nom điều dưỡng tối thiểu ;
– Nhà nghỉ không có sự chăm nom điều dưỡng .

Loại trừ:

– Nhà dành cho người già có sự chăm nom điều dưỡng được phân vào nhóm 87109 ( Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng những đối tượng người dùng khác ) ;

– Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung chuyên sâu mà sự chăm nom về y tế hoặc nơi nghỉ không phải là yếu tố quan trọng được phân vào nhóm 87909 ( Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu ) .

87303: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người khuyết tật

Nhóm này gồm : Việc cung ứng những dịch vụ chăm nom cho người khuyết tật. Việc chăm nom gồm có phòng ở, chính sách ẩm thực ăn uống, theo dõi và trợ giúp trong đời sống hàng ngày, như dịch vụ quản gia. Trong 1 số ít trường hợp, những đơn vị chức năng này còn phân phối sự chăm nom điều dưỡng về trình độ cho những người sống tại những khu vực riêng khác .

Loại trừ: Hoạt động trợ giúp xã hội tập trung mà sự chăm sóc về y tế hoặc nơi nghỉ không phải là vấn đề quan trọng được phân vào nhóm 87909 (Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu).

879 – 8790: Hoạt động chăm sóc tập trung khác

87901: Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm

Nhóm này gồm : Hoạt động của những cơ sở giáo dục, chữa trị, dạy nghề và tái hoà nhập hội đồng cho những đối tượng người tiêu dùng mại dâm .

87909: Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu

Nhóm này gồm :
– Việc cung ứng dịch vụ chăm nom cho cá thể hoặc dân cư loại trừ so với người già và người bị khuyết tật, những người mà không hề tự chăm nom mình một cách rất đầy đủ hoặc những người không muốn sống độc lập một mình ;

– Hoạt động tại những cơ sở tập trung chuyên sâu liên tục của những cơ quan nhà nước hoặc những tổ chức triển khai tư nhân phân phối sự trợ giúp của xã hội so với trẻ nhỏ và những nhóm người bị một số ít hạn chế về năng lực tự chăm nom, nhưng ở đó sự điều trị y tế, hoặc sự giáo dục không phải là yếu tố quan trọng, gồm có :

+ Trại mồ côi ,
+ Các ký túc xá, nhà ở nội trú cho trẻ nhỏ ,
+ Nhà ở trong thời điểm tạm thời cho người vô gia cư ,
+ Các cơ sở chăm nom cho những bà mẹ chưa kết hôn và con cháu của họ .

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo vệ xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) ;

– Các cơ sở chăm nom điều dưỡng được phân vào nhóm 8710 ( Hoạt động của những cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng ) ;

– Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu cho người già và người khuyết tật được phân vào nhóm 87302 ( Hoạt động chăm nom sức khoẻ người già ) và nhóm 87303 ( Hoạt động chăm nom sức khoẻ người khuyết tật ) ;

– Hoạt động cho, nhận con nuôi được phân vào nhóm 88900 ( Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác ) ;

– Hoạt động trợ giúp về chỗ ở trong thời điểm tạm thời thời gian ngắn cho những nạn nhân gặp thảm hoạ được phân vào nhóm 88900 ( Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung chuyên sâu khác ) .

88: HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI KHÔNG TẬP TRUNG

Ngành này gồm : Cung cấp một cách trực tiếp những dịch vụ trợ giúp xã hội phong phú so với người mua. Các hoạt động giải trí ở ngành này không gồm có những dịch vụ ăn ở, loại trừ trên cơ sở trong thời điểm tạm thời .

881 – 8810: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

88101: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có công (trừ thương, bệnh binh)

Nhóm này gồm : Hoạt động tham gia ủng hộ, trợ giúp của những cấp, những ngành, mọi tổ chức triển khai quần chúng và cá thể so với người có công ( trừ thương, thương bệnh binh ) trong trào lưu đền ơn, đáp nghĩa bằng những hình thức và việc làm thiết thực như Tặng Ngay nhà tình nghĩa, Tặng sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí, chăm nom, giáo dục, đỡ đầu, xử lý việc làm v.v … nhằm mục đích tương hỗ không thay đổi đời sống cho những đối tượng người dùng này .

88102: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với thương bệnh binh

Nhóm này gồm : Hoạt động tham gia ủng hộ, trợ giúp của những cấp, những ngành, mọi tổ chức triển khai quần chúng và cá thể so với thương bệnh binh, thương bệnh binh trong trào lưu đền ơn, đáp nghĩa bằng những hình thức và việc làm thiết thực như Tặng Kèm nhà tình nghĩa, khuyến mãi ngay sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí, chăm nom, giáo dục, đỡ đầu, xử lý việc làm v.v … nhằm mục đích tương hỗ không thay đổi đời sống cho những đối tượng người dùng này .

88103: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người già và người khuyết tật

Nhóm này gồm : Dịch Vụ Thương Mại xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, hướng dẫn và những dịch vụ tựa như khác mà ship hàng cho người già và người khuyết tật tại nhà của họ hoặc ở nơi nào đó và được triển khai bởi những cơ quan tổ chức triển khai nhà nước hoặc những tổ chức triển khai tư nhân, những tổ chức triển khai tự trợ giúp trên khoanh vùng phạm vi vương quốc hay địa phương và bởi những chuyên viên để cung ứng những dịch vụ tư vấn :

– Hoạt động thăm hỏi động viên so với người già và người khuyết tật ;
– Hoạt động chăm nom ban ngày so với người già và những người trưởng thành bị khuyết tật ;
– Hoạt động hướng dẫn giảng dạy và đào tạo và giảng dạy lại nghề nghiệp cho những người bị khuyết tật, những người mà sự giáo dục bị hạn chế .

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quĩ bảo vệ xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) ;

– Hoạt động tựa như như những hoạt động giải trí đã được miêu tả ở nhóm này nhưng thực thi ở những cơ sở tập trung chuyên sâu được phân vào nhóm 87302 ( Hoạt động chăm nom sức khoẻ người già ), nhóm 87303 ( Hoạt động chăm nom sức khoẻ người khuyết tật ) .

889 – 8890 – 88900: Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác

Nhóm này gồm : Thương Mại Dịch Vụ xã hội, tư vấn, phúc lợi xã hội, dịch vụ cho người tị nạn, hướng dẫn và những dịch vụ tương tự như khác mà Giao hàng cho cá thể và mái ấm gia đình tại nhà của họ hoặc ở nơi nào đó và được triển khai bởi những cơ quan nhà nước hoặc những tổ chức triển khai tư nhân, những tổ chức triển khai cứu trợ thảm hoạ và những tổ chức triển khai tự trợ giúp trên khoanh vùng phạm vi vương quốc hay địa phương và bởi những chuyên viên để cung ứng những dịch vụ tư vấn :

– Các hoạt động giải trí bảo vệ và dìu dắt trẻ nhỏ và thanh thiếu niên ;

– Hoạt động cho, nhận con nuôi ;

– Hoạt động ngăn ngừa đấm đá bạo lực so với trẻ nhỏ và những người khác ;

– Các dịch vụ tư vấn tiêu tốn mái ấm gia đình, tư vấn hôn nhân gia đình và mái ấm gia đình, tư vấn đi vay và cho vay ;

– Hoạt động hội đồng và chòm xóm trợ giúp nhau ;

– Hoạt động cứu trợ so với nạn nhân gặp thảm hoạ, người tị nạn, người nhập cư v.v … gồm có việc làm nhà tạm hoặc lâu bền hơn cho họ ;

– Hoạt động hướng dẫn giảng dạy và đào tạo và giảng dạy lại nghề nghiệp cho những người thất nghiệp, những người mà sự giáo dục bị hạn chế ;

– Các cơ sở ban ngày ship hàng người vô gia cư và những nhóm người yếu sức khoẻ khác trong xã hội ;

– Hoạt động từ thiện như gây quỹ hoặc các hoạt động ủng hộ khác nhằm trợ giúp xã hội.

Loại trừ:

– Hoạt động lập và phân phối quỹ bảo vệ xã hội bắt buộc được phân vào nhóm 84300 ( Hoạt động bảo vệ xã hội bắt buộc ) ;

– Hoạt động tương tự như như những hoạt động giải trí đã được miêu tả ở nhóm này nhưng triển khai ở những cơ sở tập trung chuyên sâu được phân vào nhóm 87909 ( Hoạt động chăm nom tập trung chuyên sâu khác chưa được phân vào đâu ) .

Xem thêm: Tìm hiểu thêm ngành y tế công cộng

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Tin liên quan

Mức lương y tá hiện nay

khoisuckhoe

Khối B ngành Điều dưỡng xét tuyển thế nào?

khoisuckhoe

Tiêu chuẩn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế

khoisuckhoe

Leave a Comment